Všeobecná ustanovení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.  Vztahy kupujícího (fyzické osoby)  a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Pavel Mlýnek) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

 Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce www.shop.mill.cz  může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Při registraci na webové stránce obchodu je
kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Tyto jsou prodávajícím považovány
za správné.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely    realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje předávány třetím osobám..
Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b)Webové rozhraní obsahuje informace o zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
Cena a placení
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Novobranská 6, 602 00 Brno
v  hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího . . . .. .
bezhotostně prostřednictvím platebního systému
bezhotovostně platební kartou
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Případné slevy z ceny zboží se nesčítají.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, je součástí zaslaného balíčku.
Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci max. do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.


Podmínky zpracování osobních údajů

 

Základní ustanovení

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Pavel Mlýnek, IČO: 44988729, se sídlem Brno, Kupkova 118, 63800, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě; například jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo 
Správce nemá zákonnou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce spočívající v komunikacim s potenciálním zákazníkem/návštěvníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení 
 • statistické a analytické zpracování návštěvnosti.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu
3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

2. Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména účetní dokumentace a přepravní dokumenty. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů GDPR máte právo

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Závěrečná ustanovení

Odesláním registračního formuláře na webu shop.mill.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte v den odeslání elektronické objednávky, není li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně.


Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 36 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně , bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Vrácení zboží
Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být schopné dalšího prodeje.
Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný formulář Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz.

A) Vrácení zboží v rámci České republiky :

-    poštovní poukázkou - vyplníte  Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz, vrátíme Vám částku za zboží bez   poštovného a bez poplatku za poštovní složenku tj. 35,- Kč
-    převodem na účet vyplněníte  Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz  vrátíme vám částku, kterou jste zaplatili za zboží bez poštovného. Další poplatky nejsou účtovány.

B) Vrácení zboží ze Slovenska :

-   poštovní poukázkou - vyplníte  Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz, vrátíme Vám částku za zboží bez poštovného a bez poplatku za poštovní složenku tj. 70,- Kč
-   převodem na účet - vyplníte Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz  - vrátíme vám částku, kterou jste zaplatil za zboží bez poštovného a bez poplatku 50,- Kč bance.
V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku!

Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží:
Mill shop, Minská 30, 616 00 Brno, email : obchod@mill.cz
 

Výměna zboží

Může se stát, že vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí vám velikost nebo se vám nelíbí barva apod.). Pokud chcete zboží vyměnit za jiné, pošlete nám zboží zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz. Zboží vám vyměníme a obratem pošleme.
 

Řešení sporů

Upřednostňujeme vstřícné urovnání sporů a nesrovnalostí v prostřední naší firmy.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
 

 

MenuX